.ปุ๋ยสำหรับผักประเภทผักกินใบ


สูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
ปุ๋ยเบาท์ 16-8-8 หรือ 18-4-5
+ สารปรับสภาพดินสูตรบำรุงต้น-ใบ
product product

หรือ

product product
บำรุงต้น-ใบ
180-300กิโลกรัม/ไร่

.ปุ๋ยสำหรับผักประเภทผักกินผล

สูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
ปุ๋ยเบาท์ 18-4-5
+ สารปรับสภาพดิน สูตรบำรุงต้น-ใบ
product product
ระยะแรก บำรุงต้น-ใบ
180-300กิโลกรัม/ไร่
ปุ๋ยเบาท์ 15-15-15 หรือ 13-13-21
+ สารปรับสภาพดิน สูตรบำรุงต้น-ใบ
product product

or

product product
ระยะที่ 2 ช่วงสะสมอาหารของผัก
180-300กิโลกรัม/ไร่

.ปุ๋ยสำหรับผัก