.ปุ๋ยสำหรับนาข้าว


สูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
ปุ๋ยเบาท์ 18-4-5
product
ระยะแรก หลังจากปลูกข้าว 180-300กิโลกรัม/ไร่
ปุ๋ยเบาท์ 15-3-21
product
ระยะที่ 2ข้าวเริ่มตั้งท้อง 180-300กิโลกรัม/ไร่

.ปุ๋ยสำหรับ นาข้าว