.ปุ๋ยสำหรับยางพาราสูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
สารปรับสภาพดินสูตรบำรุงต้น-ใบ
product
ระยะแรก ก่อนปลูกต้นยาง ใส่รองพื้น
ปุ๋ยเบาท์ 27-7-7
product

หรือ

ปุ๋ยเบาท์ 18-4-5 + สารปรับสภาพดิน สูตรยางพารา
productproduct
ระยะที่ 2 บำรุงต้น และ สะสมอาหาร
(อายุต้นยาง 1 ปี ) ปริมาณการใส่ 250-400 กรัม/ต้น/ปี
(อายุต้นยาง 2-4 ปี )ปริมาณการใส่ 350-600 กรัม/ต้น/ปี
(อายุต้นยาง 5-6 ปี )ปริมาณการใส่ 400-750 กรัม/ต้น/ปี
ปุ๋ยเบาท์ 15-7-8
product

or

ปุ๋ยเบาท์ 15-3-21 + สารปรับสภาพดิน สูตรยางพารา
productproduct
ระยะที่ 3 ระยะบำรุงต้นยาง เพิ่มคุณภาพ ให้น้ำยางเปอร์ซ็นต์สูงและเพิ่มปริมาณของน้ำยาง
1.2กิโลกรัม/ต้น/ปี

ปุ๋ยสำหรับยางพารา