.ปุ๋ยสำหรับ ปาล์มน้ำมัน


สูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
ปุ๋ยเบาท์ 20-10-5 + สารปรับสภาพดินสูตรระเบิดราก
productproduct
ระยะแรก (อายุ ต้นปาล์ม 1-2 ปี) a 1.5กิโลกรัม/ต้น
ปุ๋ยเบาท์ 20-8-20
product

or

ปุ๋ยเบาท์ 13-13-21
product
ระยะที่ 2 (อายุต้นปาล์ม 3-4 ปี) // และ สามารถใส่ในระยะหลังเก็บเกี่ยวเพื่อฟื้นต้น 1.5กิโลกรัม/ต้น
ปุ๋ยเบาท์ 14-10-30 + สารปรับสภาพดินศุตรบำรุงผล
productproduct

or

ปุ๋ยเบาท์ 13-7-35 + สารปรับสภาพดินศุตรบำรุงผล
productproduct
ระยะที่ 2 (อายุต้นปาล์ม 5 ปี) จนถึงระยะเก็บเกี่ยว 1.5กิโลกรัม/ต้น

ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน