.ปุ๋ยสำหรับไม้ดอกไม้ประดับ

สูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
8-24-24 + สารปรับสภาพดินสูตรบำรุงต้น-ใบ
product product
หลังการปลูก (บำรุงต้น-ใบ-ดอกไม้) 100-300กรัม/ต้น
ปุ๋ยสำหรับไม้ดอก ไม้ประดับ