.ปุ๋ยสำหรับทุเรียน และผลไม้


สูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
18-4-5 + สารปรับสภาพดิน สูตรบำรุงต้น-ใบ
productproduct
ระยะแรก หลักปลูก เพื่อบำรุงต้น-ใบ 180-300กิโลกรัม/ไร่ , ใส่ให้ทั่วทั้งหมด
ปุ๋ยคอมปาวด์ 8-24-24 + สารปรับสภาพดิน สูตรบำรุงผล
productproduct
ระยะที่ 2 เร่งการแตกดอก บำรุงดอก 1-3 กิโลกรัม /ต้น
ปุ๋ยคอมปาวด์ 15-9-20 + สารปรับสภาพดิน สูตรบำรุงผล
productproduct

หรือ

ปุ๋ยเบาท์ 13-13-21 + สารปรับสภาพดิน สูตรบำรุงผล
productproduct
ระยะที่ 3 ระยะบำรุงผล สะสมอาหาร 1-3 กิโลกรัม /ต้น
ปุ๋ยคอมปาวด์ 15-9-20 + สารปรับสภาพดิน สูตรบำรุงผล
productproduct

หรือ

ปุ๋ยเบาท์ 13-7-35 + สารปรับสภาพดิน สูตรบำรุงผล
productproduct

หรือ

ปุ๋ยเบาท์ 14-10-30 + สารปรับสภาพดิน สูตรบำรุงผล
productproduct
ระยะที่ 4 บำรุงผล เพิ่มขนาด เพิ่มรสชาติ ก่อนการเก็บเกี่ยว 1-3 กิโลกรัม /ต้น

ปุ๋ยสำหรับทุเรียนและผลไม้