.ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดและพืชไร่

สูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
27-7-7 + สารปรับสภาพดิน สูตรระเบิดราก
product product
ระยะแรก หลักปลูก เพื่อบำรุงต้น-ราก 180-300กิโลกรัม/ไร่ , ใส่ให้ทั่วทั้งหมด
15-7-18
product
ระยะที่ 2 ระยะบำรุงฝักข้าวโพด เพิ่มขนาดและน้ำหนัก 180-300กิโลกรัม/ไร่ , ใส่ให้ทั่วทั้งหมด

.ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดทำอาหารสัตว์

สูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
18-4-5 + สารปรับสภาพดิน สูตรระเบิดราก
productproduct
ระยะแรก หลักปลูก เพื่อบำรุงต้น-ราก 180-300กิโลกรัม/ไร่ , ใส่ให้ทั่วทั้งหมด
15-7-18
product
ระยะที่ 2 ระยะบำรุงฝักข้าวโพด เพิ่มขนาดและน้ำหนัก 180-300กิโลกรัม/ไร่ , ใส่ให้ทั่วทั้งหมด
ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดและพืชไร่