.ปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลังและพืชหัวลงดิน


สูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
16-8-8 + สารปรับสภาพดิน สูตรบำรุงต้น-ใบ
product product
ระยะแรก หลักปลูก 180-300กิโลกรัม/ไร่ , ใส่ให้ทั่วทั้งหมด
14-10-30
product
ระยะที่ 2 ระยะบำรุงหัว เพิ่มแป้ง เพิ่มน้ำหนัก 180-300กิโลกรัม/ไร่ , ใส่ให้ทั่วทั้งหมด

ปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลังและพืชหัวลงดิน