.ปุ๋ยสำหรับ อ้อยและพืชไร่


สูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
18-4-5
product
ระยะแรก หลักปลูก 180-300กิโลกรัม/ไร่ , ใส่ให้ทั่วทั้งหมด
15-7-8 + 20-8-20
productproduct
ระยะที่ 2 ระยะเพิ่มความหวาน 180-300กิโลกรัม/ไร่ , ใส่ให้ทั่วทั้งหมด

ปุ๋ยสำหรับ อ้อยและพืชไร่