ไตรโคเดอร์ม่า Trichoderma sp.

เชื้อราปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่า (Trichoderma sp.) เป็นเชื้อราชั้นสูงทีมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้หลายชนิด เนื่องจากมีกลไกการเป็นปฏิปักษ์กับเชื้อราสาเหตุโรคพืช มีความสามารถในการแข่งขันกับเชื้อสาเหตุโรค เป็นปรสิตรกับเชื้อสาเหตุโรค สามารถสร้างเส้นใยพันรัดเส้นใยของเชื้อราโรค ทำลายโครงสร้างเชื้อสาเหตุโรคด้วยสารปฏิชีวนะ ยับยั้งและป้องกันโรคทั้งโรคทางดินและโรคทางใบ เช่น โรคใบจุด ใบไหม้ รากเน่าโคนเน่า โรคใบติด โรคแอนแทรคโนส และโรคสำคัญอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากเป็นศัตรูกับเชื้อสาเหตุโรคแล้วยังส่งเสริมการเจริญเติบโตให้พืช กระตุ้นการงอกของเมล็ด และกระตุ้นความต้านทานต่อโรคและแมลงให้พืชได้อีกด้วย

ประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

ลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืช

ลดกิจกรรมของเชื้อสาเหตุโรคพืช

เพิ่มความต้านทานโรคให้พืช

เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกให้เมล็ดพันธุ์

ส่งเสริมการเจริญเติบโตให้พืช

เร่งกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เร็วขึ้น